กิจกรรมทดลองขับสำหรับคุณผู้อ่าน Headlightmag.com กลับมาอีกครั้ง ! กับ

HEADLIGHTMAG presents : Let’s Rock the ROCCO

คราวนี้เป็นรถกระบะกันบ้าง รอบนี้ Toyota Motor Thailand ร่วมกับ Headlightmag.com จัดกิจกรรม HEADLIGHTMAG presents : Let’s Rock the ROCCO ให้คุณผู้อ่านได้ลองขับรถในสนามปิด ทดสอบสมรรถนะด้วยตนเองทดสอบกันทั้งถนนแบบปกติ On-Road และ ถนนลุยๆอย่าง Off-Road ด้วย Toyota Hilux Revo ROCCO ทั้งเครื่องยนต์ 2.8 ลิตร และ ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ทางเลือกใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้

กิจกรรมจะจัดขึ้นวันเสาร์ และ อาทิตย์ที่ 15 – 16 กันยายน 2561 นี้ ที่ Motor Sport Park Suvarnabhumi มอเตอร์สปอร์ตพาร์ค สุวรรณภูมิ ถ.ร่มเกล้า เปิดรับสมัคร 100 ท่าน เหมือนเช่นเคย

ถ้าอยาก…เลื่อนลงไปข้างล่างนี้ แล้วสมัครกันเข้ามาเลยครับ !!!


วัน – เวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม จะมีให้เลือกด้วยกัน 2 วัน คือ วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 15 – 16 กันยายน แบ่งออกเป็น รอบเช้า – รอบบ่าย รวมทั้งหมด 4 รอบ รอบละ 25 ท่าน *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 1. วันเสาร์ที่ 15 กันยายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น.
 2. วันเสาร์ที่ 15 กันยายน รอบบ่าย 12.30 – 15.30 น.
 3. วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น.
 4. วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน รอบบ่าย 12.30 – 15.30 น.

สถานที่จัดงาน

Motor Sport Park Suvarnabhumi มอเตอร์สปอร์ตพาร์ค สุวรรณภูมิ ถ.ร่มเกล้า แผนที่ Google MAPS ดูได้ที่นี่


ประกาศรายชื่อทั้งหมด 120 ท่าน คัดเลือกจากคุณผู้อ่านที่สมัครเข้ามาทั้งหมด 250 ท่าน

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น. (A)

 1. ทรงเกียรติ เพียศักดิ์
 2. เศรษฐพิชญ์ ทองพันธ์อยู่
 3. ทรรศ พงษ์เสฐียร
 4. ณัฐนนท์ ศิลวัฒน์
 5. รวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์
 6. ปณัฐ รอดถาวร
 7. วรปรัชญ์ ธารานุรักษ์
 8. กรวิชญ์ ศรีสงคราม
 9. รัตนกาล วนาธิยานนท์
 10. เอกปริญญ์ ถาวรล้ำเลิศ
 11. อารยะ อินทสุก
 12. รัตนชาติ บุรารักษ์
 13. ภาณุวัสส์ คังคายะ
 14. วีระศักดิ์ สมหวัง
 15. ปารเมศ สุริยพันธุ์
 16. ณัฐปคัลภ์ คงวาณิชย์สกุล
 17. สินชัย เลิศชาญวิทย์
 18. อิสระภาพ สถิรวัฒนากร
 19. ชุมพล เดชทะสร
 20. ยสินทร วิทยาธรรัตน์
 21. ศิวนันท์ ดวงใหญ่
 22. ศุภเศรษฐ์ จิฤดี
 23. ฐิติกร มาเจริญ
 24. วรวุฒิ ชาติวรพงศา
 25. ฐิติ สุริโยรัตนโนภาส
 26. ศิวะพงษ์ ตันไพบูลย์กุล
 27. ธีรวุฒิ สะและหมัด (ขอสละสิทธิ์)
 28. ธเนศวร กลิ่นวงษ์ (ขอสละสิทธิ์)
 29. ณภัทร วีระอักษร (ขอสละสิทธิ์)

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน รอบบ่าย 12.30 – 15.30 น. (B)

 1. เกล้า เขียนนุกูล
 2. ตปินท์ หนูยัง
 3. ฆนาชัย สืบสายอ่อน
 4. วรดร เอกนภากุล
 5. วัศพล ไกรสิงห์เดชา
 6. ณัฐ จันทร์แสงศรี
 7. อธิภัทร ผาติสุวัณณ
 8. เอกสิทธิ์ ตาตินิจ
 9. อภิชาติ นิยมพานิชพัฒนา
 10. จิรวัฒน์ กิติชาติพยัคฆ์
 11. ณัฐชัย บูรณะวิมลวรรณ
 12. ภัทรศักดิ์ แก้วอ่อน
 13. มณเฑียร ชมโชค
 14. ณัฐธนัน อนันต์ณัฐศิริ
 15. ชญาศักดิ์ บุญจุน
 16. เอกอนันต์ จารุภุมริน
 17. ศรชัย แตงหอม
 18. ทีฆายุ ลิ้มจำรูญ
 19. ธัชชัย หนูทอง
 20. อมรเทพ ชาวชอบ
 21. ถิรพล คล้ายมาก
 22. ชวันณัฐ ปึกขาว
 23. ตะวัน ตลับเงิน
 24. ธนายุส อริยวัฒนางกูร
 25. เมทะนี มาเร
 26. กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล
 27. เอกชัย วิริยะมัติ (ขอสละสิทธิ์)
 28. ทัศนพันธุ์ อังคะนาวิน (ขอสละสิทธิ์)
 29. ชัยชนะ คุตตรานนท์ (ขอสละสิทธิ์)

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน รอบเช้า 08.00 – 12.00 น. (C)

 1. ภูริวัจน์ ชัยรัฐพรนนท์
 2. ชนก์ปรีติ ดาดวง
 3. ทสร กสิณธร
 4. วรกิจ จูฑะเตมีย์
 5. ศุภโชค ลวณะสกล
 6. เกียรติยศ แสนเพ็ชร์
 7. ณัฐวสุ คงสกุลยานนท์
 8. วศินภัทร์ ศรีพิทักษ์
 9. ณัฐวัสส์ ธนาวัฒน์โสภณ
 10. ณุพงศ์กฤศ ธนาวัฒน์โสภณ
 11. ศิรสิทธิ์ ประทีปรัตนากร
 12. ธนพล เผื่อนประเสริฐสุข
 13. ชลปณต ยิ่งดี
 14. สิทธิกร เห็มกอง
 15. นพนันท์ ชมพุฒ
 16. นันทวัฒน์ สุขสากิจ
 17. วสันต์ เคลือบมณี
 18. ภูวนัย มนต์ขลัง
 19. กุลพล ลิมจิตติ
 20. กมลชนก ชลปราณี
 21. ชัยณรงค์ ทองธนโชติ
 22. พัชรพล รุ่งศิริยืนยง
 23. วิศเวศ อภิสิทธิวาณิช
 24. อัครพงศ์ สิริสินวิบูลย์
 25. ธีรพงศ์ โพบางหวาย
 26. เรืองศักดิ์ บัวคำ
 27. เทพมุนี เหลืองศิริธัญญะ
 28. พันธกานต์ กรรณสูต
 29. ฉัตรเทพ จุลวัฒน์
 30. วสุวัฒน์​ ศิริกุล (ขอสละสิทธิ์)
 31. โขมพัสตร์​ ปลื้มปวารณ์ (ขอสละสิทธิ์)
 32. วิทย์วศิน เตชะวรสมบูรณ์ (ขอสละสิทธิ์)
 33. วิฑูรย์ ติโลกะวิชัย (ขอสละสิทธิ์)

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน รอบบ่าย 12.30 – 16.00 น. (D)

 1. ธาวิน กิตติสุวรรณ
 2. ยุทธพิชัย พันธุมาศ
 3. อนุชา ใช้พินิจ
 4. สรวิศ อมรวุฒิโรจน์
 5. อธิภัทร ควรสถาพร
 6. กิตติชัย คันโธ
 7. ธิติพัทธ์ หิรัญบวรทิพย์
 8. อาภิภู ลิสวัสดิ์
 9. เจตพล อำพันมณี
 10. ฐนอนันต์ ตีระอรรถชวิน
 11. ณัฐนนท์ เริ่มยินดี
 12. ศิรพฤกษ์ พรธารักษ์เจริญ
 13. นิธิศ กองทอง
 14. ณภัทร ประเสริฐรุ่งเรือง
 15. รุจิโรจน์ พงศ์ผกาทิพย์
 16. ธนวัฒน์ รอดแช่ม
 17. นิติพันธุ์ อุ่นพัฒนกุล
 18. ธนกร มนตรีโชค
 19. พนินทร คงพินิจ
 20. ทัชธรรม คงสมุทร
 21. ณัฐ สุนทรามระ
 22. วีระ จันทร์โต
 23. ภัทรายุส ฟองอาภา
 24. วีระวัฒน์ โชติธนรัตน์
 25. นพ ตัณมุขยกุล
 26. อานันท์ เพ็ชรตระกูล
 27. จุฬารัตน์ ปัญยาง
 28. ชิน ขรขันฑ์
 29. อภินันท์ นิลทอง
 30. ปลื้ม นิยมญาติ
 31. ภัทรชัย พลตื้อ
 32. ภัทระ เดชาเลิศกิจ
 33. วิรัตน์ สุขสาคร

ภายในวันอังคารที่ 11 กันยายน ทีมงาน Headlightmag.com จะส่ง SMS ไปยังผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้อีกทางหนึ่ง เพื่อยืนยันรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงส่ง ข้อควรปฏิบัติในการทดลองขับรถ และ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อทีมงาน ทาง e-mail ที่คุณผู้อ่านได้ให้ไว้

หากท่านใดที่มีรายชื่อเกิดเหตุขัดข้อง ขอสละสิทธิ์ หรือ ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่ท่านได้สมัครไว้ หรือ มีข้อสงสัย หรือ สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ e-mail : register@headlightmag.com

หรือทางข้อความหลังไมค์ webboard >> http://community.headlightmag.com/index.php?action=pm;sa=send;u=663