Volkswagen e-Beetle Concept เมื่อเต่าคลาสสิกถูกผนวกรวม เข้ากับระบบไฟฟ้า EV

กระแสรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงไม่ได้ทำให้รถยนต์รุ่นใหม่ หันไป … อ่านเพิ่มเติม Volkswagen e-Beetle Concept เมื่อเต่าคลาสสิกถูกผนวกรวม เข้ากับระบบไฟฟ้า EV