สื่อสากล เดินหน้าแสดงความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังทักษะการขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับนิสิต นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง และในปีนี้ ยังคงผลักดันโครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (Skill Driving Experience)
โดย ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ เปิดเผยว่า ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ และสนับสนุนให้มีการเสริมทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัย

alt
 
กิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาจำนวน 40 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้พัฒนาทักษะการขับขี่
และวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรมืออาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ สิรคุปต์ เมทะนี และวุฒินันท์ สภาวสุ รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อีกหลายท่าน
ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน
 
การฝึกอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในภาคปฏิบัติได้จำลองสถานีฝึกปฎิบัติจริง  3 สถานการณ์ ได้แก่ การแก้ไขอาการรถหมุน
การแก้ไขอาการรถดื้อโค้ง  และเรียนรู้การควบคุมอาการรถเวลาเสียหลัก เมื่ออบรมจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรของโครงการไปอีกด้วย