General Motors (GM) ประกาศยุติการขายรถยนต์ Holden ในออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ในปี 2021 นี้ !

หลายท่านน่าจะทราบข่าวใหญ่เรื่อง General Motors (GM) ประ … อ่านเพิ่มเติม General Motors (GM) ประกาศยุติการขายรถยนต์ Holden ในออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ในปี 2021 นี้ !