ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” หรือ “Skill Driving Experience” เปิดเผยว่า “สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล สร้างความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สิน สาเหตุหลักคือผู้ขับขี่ขาดทักษะการควบคุมรถกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โครงการ “ขับเป็น…ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”
จึงเข้ามาช่วยลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งในปีที่ 5 ของโครงการฯ เราตั้งใจคืนกำไรแก่สังคม โดยวางเป้าหมายสู่กลุ่มนิสิต และนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยจะทำหน้าที่อบรมความรู้
เกี่ยวกับการขับรถที่ถูกต้อง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายามฉุกเฉินอย่างถูกวิธี”

alt

ชไมพร กล่าวต่อว่า การริเริ่มขยายโครงการสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นปีแรกนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา
จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมที่จะจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครูฝึกมืออาชีพ อาทิ ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ สิรคุปต์ เมทะนี
และวุฒินันท์ สภาวสุ รวมถึงครูฝึกที่เชี่ยวชาญด้านรถยนต์อีกหลายท่าน ซึ่งมีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน

ด้านอาจารย์บัญชา สกุลดี ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกับ
ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เป็นวัยรุ่นอยากให้ทุกคนใช้รถอย่างไม่ประมาทหรือขาดสติ จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเห็นว่า “การขับรถได้” ไม่เพียงพอที่จะสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง
และผู้อื่นที่ใช้ทาง ความไม่ประมาทบวกด้วยทักษะและความสามารถในการควบคุมรถในสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าเป็นเรื่องจำเป็นบนท้องถนน โครงการนี้จึงไม่ใช่เป็นแค่
การรณรงค์ด้วยป้ายและคำขวัญเชื่อว่าการฝึกเทคนิคแก่นักศึกษาให้ขับรถเป็นขับเก่งขึ้น โดยนักขับมืออาชีพและครูฝึกมือหนึ่งเช่นนี้ จะเกิดผลจริงจังต่อการสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย”

alt

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งดูแลด้านสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษายินดีที่ บริษัท สื่อสากล จำกัด ดำเนินโครงการนี้ เพื่อคืนกำไรแก่สังคมและเลือกมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญเป็นแห่งแรก โดยมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ทั่วถึงทั้งสถาบัน คาคว่าจะมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก และต้องมีหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมต่อไป