ทีมงานเว็บไซต์ Headlight Magazine ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์ภายใต้โดเมน Headlightmag.com อันประกอบด้วย www.headlightmag.com, community.headlightmag.com และ discover.headlightmag.com มีการใช้งานคุกกี้ (Cookie) ซอฟต์แวร์ และเครื่องมืออาทิ Google Analytic, TrueHits รวมถึงเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน เพื่อสร้างความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและช่วยให้เราสามารถพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านที่แยกแยะรูปแบบการใช้งานของท่านจากผู้ใช้งานอื่น กรณีที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไว้บนระบบของเรา ซึ่งอาจรวมถึงคุกกี้ของบุคคลที่สามเช่นกัน

The Headlight Magazine website under domain Headlightmag.com Including www.headlightmag.com, community.headlightmag.com and discover.headlightmag.com has used Cookies, software and Tools such as Google Analytic, TrueHits, and other similar technologies. To create a convenience and delivery good experience while surfing our website and to help us to improve the service. This includes collecting of information about your browsing behavior that distinguishes your usage patterns from other users. By visiting this website, you give us a consent of permission to install those cookies on your computer, to storing identity profile or any other related information, and may include third-party cookies as well.

 

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์ของเราและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูได้ในภายหลัง

What are cookies?
Cookies are small text files that store your computer while visiting a website. These cookies are not computer programs and are not harmful to your machine. Purpose to enable our website and related partners to be browsed at a later date.

 

ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษา
ภายในการเยี่ยมชมเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านทั้งในรูปแบบของคุกกี้และการจัดเก็บบนระบบที่ท่านมีการใช้บริการทั้งทางตรงและระบบอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกัน และถูกจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดตามหลักการขั้นพื้นฐานของการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

What is information collected and stored?
When visiting the site, your identity profile and related information are stored in the form of cookies and our system in which you are using the service, both directly and in any related system. And is best kept in accordance with the basic principles of keeping confidential information.

 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ทีมงานให้ความสำคัญและตระหนักต่อการเปิดเผยข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นอย่างยิ่ง โดยทีมงานไม่มีนโยบายการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านเปิดเผยต่อที่สาธารณะ บุคคลอื่น รวมถึงองค์กรภายนอกต่างๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขายหรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการร้องขอข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นจากกรณีปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ รวมถึงกรณีคำร้องจากผู้ได้รับอำนาจในการดำเนินการโดยชอบด้วยกฏหมาย

Disclosure of information to third parties
The Headlight Magazine team is very aware for the disclosure of our website visitors. We has no policy to disclose your personal information to the public, including third parties and other organizations, even for general distribution, exchange and sales. This does not include an inquiry which arising from a court order or Government Agency who authorized to act in a lawful manner.

 

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถปิดกั้นการทำงานของคุกกี้หรือลบข้อมูลคุกกี้ที่มีการจัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของทางได้โดยการกำหนดค่าการทำงานของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

Cookie settings
You can block the behavior of cookies or delete the cookies stored on your computer by configuring the browser you use to visit the website. But be aware that if you set your browser to block all cookies. (Including essential functional cookies) You may not be able to access all or part of our websites.

 

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำสามารถติดต่อทีมงาน Headlight Magazine เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ทันที ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในส่วนของการ ติดต่อ (Contact)

If you have any questions or suggestions, you can contact the Headlight Magazine team for immediate assistance. Through the channels specified in the (Contact section).