นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในการประกาศผลรางวัลและประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในโครงการประกวดวาดภาพระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2013” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
ณ อาคาร The Style by Toyota สยามสแควร์

alt

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “TOYOTA Dream Car Art Contest 2013” เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยผู้มีความสนใจในงานศิลปะและ
เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต ได้มีช่องทางในการแสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะ ในหัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” ซึ่งในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านไปยังเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 35,000 แห่ง ส่งผลให้ในปีนี้มีเยาวชนสนใจส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้นกว่า 42,000 ผลงาน พร้อมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ด้านศิลปะ มาเป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตัดสิน :    อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
คณะกรรมการตัดสิน :             อาจารย์สุรชัย เอกพลการ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                      คุณสุทธิชาติ ศราภัยวานิช  นักวาดการ์ตูนอิสระ
                                      คุณกงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ศิลปินแนวป็อบอาร์ต
                                      คุณชลิต นาคพะวัน ศิลปินและครูสอนศิลปะ
กรรมการพิเศษในการตัดสินรางวัลความคิดสร้างสรรค์ : หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ ศิลปินอิสระและอาจารย์มหาวิทยาลัย
 
คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมที่สุด 3 ผลงาน จากทั้ง 3 ระดับอายุ รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน เป็นผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ โดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา
และโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประกาศนียบัตร ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และผลงานทั้ง 9 ผลงานจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ กว่า 70 ประเทศ ซึ่งจะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัล
ในเดือนสิงหาคม 2556 ณ ประเทศญี่ปุ่น และที่พิเศษในปีนี้คือโตโยต้าได้เพิ่มรางวัลพิเศษ 2 รางวัล สำหรับเยาวชนที่มีผลงานความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่สื่อถึงรถยนต์
รักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกระดับของการแข่งขัน