เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา BMW Group Thailand โดย มร. แมทธิอัส พฟาลซ์ ประธาน
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนเด็กๆ
ที่บ้านแกร์ด้า จ. ลพบุรี

บ้านแกร์ด้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี เป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลเด็กกำพร้า
ที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการจัดหาบ้านที่อยู่อาศัย และให้การดูแลรักษาเด็กๆ  บ้านแกร์ด้าแตกต่างจาก
สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอื่นๆ ตรงที่ มีบรรยากาศแบบ “ครอบครัว” โดยเด็กๆ จะอยู่รวมกันบ้านละ
10-12 คน โดยมีพ่อแม่อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน เป็นคนดูแล ดังนั้นเด็กแต่ละคน
จึงเหมือนมีครอบครัวของตัวเอง มีพ่อแม่พี่น้องของตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายการพยาบาลที่จะ
คอยดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี อย่างถูกต้องแก่เด็กๆ ทุกคน

ปัจจุบันบ้านแกร์ด้าดูแลเด็กกว่า 80 คน และช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อมีชีวิตอยู่
ในสังคมเฉกเช่นคนทั่วไป  และเนื่องจากเป็นองค์กรการกุศล เงินบริจาคส่วนใหญ่จึงมาจากองค์กร
เอกชนและบุคคลทั่วไป

ในการเดินทางไปครั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และ โรงแรม
อมารี วอเตอร์เกท ได้ร่วมกันบริจาคเงินจากการแข่งขัน “Amari Watergate & BMW Thailand วิ่ง
เที่ยงคืนการกุศล”  ให้แก่ “บ้านแกร์ด้า” ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่ BMW Group Thailadn ได้ใ
ห้การสนับสนุนมาตลอด 9 ปีที่ผ่านมา โดยให้ความสนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ที่สำคัญ
ต่อพัฒนาการและการศึกษาของเด็กๆ อาทิ การสร้างบ้านให้เด็กๆ อีก 1 หลัง บริจาคคอมพิวเตอร์ที่
ใช้แล้ว และหนังสือต่างๆ ที่รวบรวมมาจากพนักงานของบริษัทฯ  ซึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาสนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบที่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มีต่อสังคมไทย

มร. แมทธิอัส พฟาลซ์ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดเผยว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป
ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยรวมไปถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่
เราเป็นบริษัทข้ามชาติ ที่มาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยนี้ ซึ่งโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ของบ้านแกร์ด้านี้ เราได้ทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว”   

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมาเยี่ยมเยียนเด็กๆและการสนับสนุนโครงการบ้านแกร์ด้า จะมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ว่า สังคมของเด็กๆ เหล่านี้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได้กับ
สังคมของเราทุกคน ที่ควรให้ความรักความเอาใจใส่ และให้โอกาสเด็กๆ กำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี”

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่บ้านแกร์ด้า สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-573-3668, 01-860-8209