ตามที่ได้ปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับว่าลูกค้าผู้ซื้อรถยนต์ยี่ห้อ “MAZDA” ที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล
ได้ปฏิเสธการรับรถเป็นจำนวนร้อยละ 70 อันก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณชน และต่อภาพลักษณ์ของบริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “MAZDA” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

alt

เพื่อขอยืนยันข้อมูลนั้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อความที่ปรากฏดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชนและมีความแตกต่างจากข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้บริหารของบริษัทฯ       

บริษัทฯ มีความยินดีให้ข้อมูลล่าสุดหลังจากปิดยอดจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม ดังนี้
– มีการรับรถของลูกค้าผู้ขอใช้สิทธิรถคันแรกแล้วกว่าร้อยละ 70
– จะมีการส่งมอบให้กับลูกค้าในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ประมาณร้อยละ 10
– อยู่ระหว่างการติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันเวลาในการรับรถเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถขอใช้สิทธิได้โดย
ไม่ได้กำหนดเวลา ดังนั้น ลูกค้าจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมที่จะรับรถ ในประเด็นต่างๆ อาทิ ช่วงเวลาที่เหมาะสม การเงิน และอื่นๆ

* หมายเหตุ: โดยปกติของธุรกิจการยกเลิกการรับรถจะมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10-20 อันมีปัจจัยหลักเรื่องข้อจำกัดด้านการเงิน (Finance) ของลูกค้า