Toyota Fortuner ราคาตามภาษีใหม่ 2559

2.4 G M/T 2WD  1,229,000 บาท ( ปรับเพิ่ม 30,000 )
2.4 V A/T 2WD  1,399,000 บาท ( ปรับเพิ่ม 30,000 )
2.7 V A/T 2WD  1,549,000 บาท ( ปรับเพิ่ม 100,000 )
2.8 V A/T 2WD  1,559,000 บาท ( ปรับเพิ่ม 30,000 )
2.8 V A/T 4WD  1,629,000 บาท ( ปรับเพิ่ม 30,000 )

fortuner_newprice

 

โดย Option ทั้งหมดยังคงเดิม ปรับราคาขึ้นเนื่องจากอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ 2559
รถในกลุ่ม PPV ไม่เกิน 3,250 ซีซี. ปล่อย CO2 ไม่เกิน 200g./km. จากเดิม 20% เป็น 25 %
ปล่อย CO2 เกิน 200g./km. จากเดิม 20% เป็น 30 %

2.4 G M/T 2WD  179 g./km.
2.4 V A/T 2WD  200 g./km.
2.7 V A/T 2WD    248 g./km.
2.8 V A/T 2WD  184 g./km.
2.8 V A/T 4WD  191 g./km.

 

fortuner_all_model

 

ชมสเป็คทุกรุ่นย่อยของ Toyota Fortuner ได้ที่ >> เจาะสเป็ค Toyota Fortuner แบบละเอียด